Information till de boende på Sanatorievägen från Ulricehamns kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheterna Sanatorieskogen 1:3, 1:38 och 1:40. Syftet med detaljplanen Sanatorieskogen 1:38 m.fl. är att möjliggöra en utveckling av området kring Hotell Lassalyckan med verksamheter inom tillfällig vistelse (där hotellverksamhet inryms) besöksanläggningar med inriktningen idrott, friskvård, fritidsaktiviteter, rehabilitering samt camping.

Förslag till detaljplan ställs ut för samråd under tiden 20 september – 11 oktober 2019.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanändring.

Handlingar finns tillgängliga för påseende i stadshuset foajé på Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3 samt på kommunens hemsida www.ulricehamn.se/detaljplaner.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post eller brev, till kommunen senast 11 oktober 2019.

Synpunkter skickas till:

Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun 523 86 Ulricehamn eller kommun@ulricehamn.se. Märk med ’’Dnr 2018/514’’.

Har ni några frågor vänligen ring oss på telefon 0321 – 53 16 50 eller Rasmus Karlsson på telefon: 0321- 59 50 53.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter