Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Stubo arbetar ständigt för att minimera sin miljöpåverkan. Vi strävar efter att hushålla med resurserna i varje led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning. Vi driver ständigt olika projekt med syfte att dra vårt strå till stacken. I våra års- och hållbarhets-
berättelser hittar du mer information om vårt arbete.

Sedan 2018 är Stubo med i Allmännyttans
Klimatinitiativ som har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30% lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007)

SAMVERKAN
Vi ingår i Miljönätverket Sjuhärad tillsammans med Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristadbostäder, Tranemobostäder och Vårgårda Bostäder. Gemensamt för bolagen är att de är certifierade enligt miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001.

ETIK OCH MORAL I VÅRT DAGLIGA ARBETE
Tillsammans i nätverket har vi arbetat fram etiska riktlinjer och en etisk handbok. Alla medarbetare utbildas kontinuerligt i etik- och hållbarhetsfrågor.

ISO-certifiering

VÅR MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY
Stubos miljö- och kvalitetspolicy fastställs av styrelse och bedöms sedan årligen av styrelsen.

Stubo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som strävar efter det goda boendet. Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.

Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.

Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga relevanta krav som vi berörs av.

Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.

Framsidan av broschyren

Års- och hållbarhetsberättelser

Träd och himmel
Agenda 2030 nummer 11
Agenda 2030 nummer 17
Agenda 2030 nummer 10
Agenda 2030 nummer 15

FNs Agenda 2030 lyfter fram 17 globala mål för hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete berör flera av dessa mål men vi har valt att fokusera på de fyra där vi har störst chans att göra skillnad.

-8%

Total
elförbrukning

Om sänkningen

Sänkningen är sedan 2004 och den är beräknad i kWh/m2.

-18%

Energiförbrukning för
varmvatten och uppvärmning

Om sänkningen

Sänkningen är sedan 2004 och den är beräknad i kWh/m2.

-23%

Förbrukning
av vatten

Om sänkningen

Genom planering, åtgärder och uppföljning har vi lyckats sänka vattenförbrukningen. Sänkningen är sedan 1998 och den är beräknad i liter/m2.

-84%

Totala
koldioxidutsläpp

Om sänkningen

Sänkningen är mycket tack vare utfasning av uppvärmning med eldningsolja och övergång till koldioxidneutral el. Sänkningen är sedan 1998.

Vårt miljöarbete

Vi på Stubo värnar om miljön. Dessa punkter är åtgärder vi gjort för att vara så snälla mot miljön som möjligt.

Solceller

Stubo har idag fyra solcellsanläggningar som är utplacerade på olika platser. Anläggningarna är belägna på Hagtornet 1, Sanatorievägen, Solrosens äldreboende samt Parkrosgatan 4 & 6, och Jönköpingsvägen 53. Tillsammans genererar dessa fyra anläggningar ungefär 140 megawattimmar (MWh) av solenergi per år. Den höga el produktionen bidrar till en mer hållbar energiförsörjning och minskad koldioxidutsläpp.

Miljöbilar

Stubo använder mest elbilar i sin fordonsflotta. Vi fortsätter att öka antalet elbilar enligt vår policy.

Miljövänliga tvättstugor

Ulricehamns första miljövänliga tvättstugor finns på flera av våra fastigheter.

Källsortering

I anslutning till våra fastigheter finns soprum med kärl för källsortering. För att göra det enkelt har vi märkt upp kärlen noga enligt de fraktioner som ni kan sortera i.

25 000 droppande vattenkranar motsvarar tre miljoner fyllda badkar under ett år.