Stubo vill utveckla Stockrosvägen i Ulricehamn

Paulina Persson arbetar, sedan två år, som planarkitekt på Ulricehamns kommun. En planarkitekt ägnar sig huvudsakligen åt att jobba fram detaljplaner för olika områden i vår kommun. Denna detaljplan styr och reglerar hur marken får användas men ligger också till grund för ett framtida bygglov.
– Det bästa med mitt jobb är att det är varierande. Arbetsuppgifterna kan vara både komplexa och utmanande, vilket jag gillar, berättar Paulina.

Stubo har uttryckt att de vill utveckla området kring Stockrosvägen. Planen är att riva den västra delen, där de röda tvåvåningshusen i tegel ligger, för att på sikt kunna bygga nya hus med fler och bättre bostäder. Paulina fick i uppgift att ta fram en ny detaljplan för området för att utreda möjligheterna för utveckling. Det har bland annat inneburit att utreda trafiksituationen, skogsområdets värden, kulturmiljövärden och stadsområdets karaktär. Utfallet av utredningen trattades ner till en planhandling som presenterades på samrådet i maj 2022.

I samband med samrådet inkom en del synpunkter ifrån personer i området som gärna ville ta del av bilder och illustrationer för att få en klarare bild över hur området skulle utvecklas.
– Det finns bland annat planer på att förlänga cykelvägen vilket några frågade om. Efter dessa frågor har vi visat bilder och skisser kring hur det är tänkt, förklarar Paulina.
Även Länsstyrelsen lämnade yttrande vid samrådet och hade då synpunkter på hur dagvatten skulle hanteras.
– Det kom fram många bra saker under samrådet. Det är viktigt att alla parter får säga sitt och frågan om dagvatten är nu löst, menar Paulina.

Nästa steg i projektet är att göra vissa revideringar utifrån granskningen som ägde rum i april 2023. Under tredje kvartalet ska revideringarna vara gjorda och planen skickas in för ett antagande. Om planen sedan inte överklagas inom tre veckor så får den laga kraft, vilket innebär att den blir juridiskt bindande. Därefter kan Stubo ansöka om bygglov.

Persson, Paulina
Paulina Persson, planarkitekt på Ulricehamns kommun